La realització del període de pràctiques és de caire voluntari i, per tant, no és imprescindible per a l’obtenció del títol d’Expert Universitari en Visió empresarial i gestió de projectes d’innovació, però els alumnes que hagin superat positivament la part teòrica del postgrau tindran opció a fer les pràctiques, tenint en compte les següents condicions:

  • Incompatibilitats: la realització d’aquestes pràctiques en una de les empreses participants serà incompatible amb la realització d’una feina remunerada per part de l’alumne a una altra empresa –ja sigui com a treballador o becari, durant el mateix temps de duració del període de pràctiques previst.
  • Les pràctiques a les empreses tindran una durada de 300 hores, essent la jornada de 6 hores diàries.

Quantia de la beca per a la realització de les pràctiques: 1.800€ bruts.
Número de places per a l’edició 2016: 10.

Període previst de realització de les pràctiques per a l’edició 2016: de 11/07/2016 a 20/10/2016 (excepte el mes d’agost).

Programa de treball de les pràctiques

(1ª a 3ª setmana)
Planificació del programa de treball. Revisió de l’estratègia, missió i valors de l’empresa en matèria d’innovació. Definició de la nova estratègia de R+D+I i realització d’un diagnòstic d’innovació, què s’entregarà a l’empresa.
(4ª a 6ª setmana)
Enfocament dels projectes: preparació i planificació de la informació preliminar del projecte seleccionat a partir del treball realitzat anteriorment. Es realitzarà una versió preliminar de l’estudi de viabilitat, preparació, estructuració i planificació d’un projecte innovador per a l’empresa, en concordança amb l’estratègia definida.
(7º a 10ª setmana)
Desenvolupament dels projectes: preparació i planificació de la memòria tècnica econòmica del projecte seleccionat a partir del treball realitzat anteriorment. Es realitzarà la versió extensa de la memòria del projecte, la qual contindrà la versió definitiva dels punts tractats en la preliminar i ampliats en concordança a la convocatòria de finançament a la que es decideixi presentar el projecte.